முகப்பு / களம் / படையணிகள் / லெப்.கேணல் விக்ரர் படையணி

லெப்.கேணல் விக்ரர் படையணி
லெப்.கேணல் விக்ரர் கவச எதிர்ப்பு படையணி - “கவசத்தை உடைப்போம் நாட்டினை மீட்போம்” (வரவுகள்: 1987)


இப்பக்கத்தில் 1 முதல் 11 வரையான படங்கள் உள்ளன. || மொத்த படங்கள்: 11 || மொத்த பக்கம்(கள்): 1 ||


Anti-Tank unit
Anti-Tank unit

Lt.Colonel Victor
Lt.Colonel Victor

Anti-Tank unit
Anti-Tank unit

Anti-Tank unit
Anti-Tank unit

Anti-Tank unit
Anti-Tank unit

Anti-Tank unit
Anti-Tank unit

Anti-Tank unit
Anti-Tank unit

Anti-Tank unit
Anti-Tank unit

Anti-Tank unit
Anti-Tank unit

Anti-Tank unit
Anti-Tank unit

Anti-Tank unit
Anti-Tank unit

 படங்களின் எண்ணிக்கை: 

 


 
 
 
 
 
 
© Copyright 2005 - 2013, Aruchuna.com. All right reserved.
அனைத்து உரிமைகளும் அருச்சுனா இணையத்திற்கே
http://www.aruchuna.com - info@aruchuna.com